Tadbir urus korporat merujuk kepada sistem peraturan, amalan, dan proses yang mengarah dan mengawal suatu syarikat. Ia melibatkan penubuhan rangka kerja yang menentukan hubungan dan tanggungjawab antara pengurusan syarikat, lembaga pengarah, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lain. Peranan kami adalah membantu perniagaan dalam membangunkan dan mengekalkan amalan tadbir urus korporat yang efektif seperti berikut:

Struktur lembaga pengarah: Lembaga pengarah memainkan peranan penting dalam tadbir urus korporat. Syarikat kami memberikan nasihat mengenai komposisi, struktur, dan proses lembaga pengarah untuk memastikan lembaga tersebut beroperasi dengan cekap dan berkesan. Ini mungkin melibatkan penilaian terhadap kemahiran dan kepelbagaian ahli lembaga pengarah, menentukan saiz lembaga yang sesuai, dan menubuhkan jawatankuasa dengan tanggungjawab yang khusus.

Dasar dan prosedur korporat: Pasukan kami membantu dalam penyediaan dan pelaksanaan dasar dan prosedur korporat yang membimbing operasi syarikat dan proses pembuatan keputusan. Dasar-dasar ini merangkumi pelbagai bidang seperti kelakuan etika, konflik kepentingan, pengurusan risiko, pelaporan kewangan, dan kawalan dalaman. Mereka membantu menubuhkan rangka kerja yang jelas untuk pembuatan keputusan dan menyediakan garis panduan bagi pekerja untuk dipatuhi.

Pematuhan undang-undang dan peraturan: Memastikan pematuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kod tadbir urus korporat yang berkenaan adalah penting. Kami membantu perniagaan menavigasi landskap peraturan yang kompleks dan terkini dengan sebarang perubahan yang mungkin memberi impak kepada operasi mereka. Pasukan kami akan memberikan panduan mengenai keperluan undang-undang, obligasi pelaporan, dan amalan terbaik untuk menggalakkan pematuhan dan mengurangkan risiko undang-undang dan reputasi.

Hak dan tanggungjawab pemegang saham: Syarikat kami memberi nasihat kepada perniagaan mengenai hak dan tanggungjawab pemegang saham, kepentingan kejelasan dan akauntabiliti. Ini mungkin melibatkan memudahkan komunikasi antara syarikat dan pemegang saham, memberikan panduan mengenai mesyuarat pemegang saham dan prosedur mengundi, dan menangani isu berkaitan hak pemegang saham, seperti pembahagian dividen dan akses kepada maklumat.

Matlamat perkhidmatan kami adalah untuk menggalakkan kejelasan, akauntabiliti, dan tingkah laku etika dalam organisasi. Dengan menetapkan amalan tadbir urus korporat yang efektif, perniagaan dapat meningkatkan reputasi mereka, menarik pelabur, dan membina kepercayaan di kalangan pihak berkepentingan. Selain itu, tadbir urus korporat yang kukuh membantu meminimumkan konflik kepentingan, mengurangkan risiko, dan mencipta rangka kerja untuk pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang yang mampan. Kami akan menyesuaikan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan unik bagi setiap pelanggan.

Pertanyaan? Sila Hubungi Peguam Kami

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :