Pembiayaan ekuiti crowdfunding dan pembiayaan peer-to-peer (P2P) adalah bentuk alternatif pengumpulan dana yang membolehkan perniagaan memperoleh pembiayaan daripada pelabur individu atau pihak melalui platform dalam talian. Peranan kami adalah untuk menyediakan bimbingan undang-undang dan sokongan dalam melibatkan diri dalam pembiayaan ekuiti crowdfunding dan pembiayaan P2P. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci tentang konsep-konsep ini dan aspek penting yang terlibat:

  • Ekuiti crowdfunding: Ekuiti crowdfunding melibatkan pengumpulan modal melalui penjualan saham atau pegangan ekuiti dalam perniagaan kepada pelbagai pelabur melalui platform dalam talian. Firma kami membantu perniagaan memahami peraturan dan keperluan yang berkaitan dengan ekuiti crowdfunding. Ini termasuk memberikan pengetahuan kepada perniagaan tentang rangka undang-undang yang mengawal ekuiti crowdfunding di bidang kuasa mereka, obligasi pematuhan, keperluan pengungkapan, dan langkah-langkah perlindungan pelabur.
  • Pembiayaan peer-to-peer (P2P): Pembiayaan P2P membolehkan perniagaan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan hutang secara langsung daripada individu atau entiti melalui platform dalam talian, melalui pengantara kewangan tradisional seperti bank. Firma kami menyediakan panduan mengenai peraturan dan keperluan yang berkaitan dengan pembiayaan P2P, termasuk keperluan lesen dan pendaftaran, obligasi pengungkapan, dan langkah-langkah perlindungan peminjam dan pemberi pinjaman.
  • Merumuskan dan mengatur perjanjian pembiayaan: Kami membantu perniagaan merumuskan dan mengatur perjanjian pembiayaan yang sesuai untuk ekuiti crowdfunding dan pembiayaan P2P. Ini melibatkan penyediaan dokumen undang-undang seperti dokumen penawaran, perjanjian pelaburan, perjanjian pinjaman, dan terma dan syarat untuk platform crowdfunding atau P2P. Dokumen-dokumen ini menggariskan terma, syarat, dan hak pihak yang terlibat, termasuk jumlah pelaburan atau pinjaman, kadar faedah, terma pembayaran balik, dan sebarang peruntukan tambahan.
  • Pematuhan dengan peraturan: Sama ada ekuiti crowdfunding atau pembiayaan P2P, kedua-duanya tertakluk kepada peraturan dan keperluan tertentu untuk melindungi pelabur dan mengekalkan integriti sistem kewangan. Firma kami memastikan bahawa perniagaan mematuhi peraturan keselamatan kewangan yang berkaitan, peraturan crowdfunding, atau peraturan pembiayaan. Kami membantu menavigasi kompleksiti undang-undang dan memastikan bahawa perniagaan beroperasi dalam sempadan undang-undang ketika terlibat dalam aktiviti ekuiti crowdfunding atau pembiayaan P2P.

Matlamat keseluruhan perkhidmatan kami adalah untuk membantu perniagaan memperoleh pembiayaan daripada pelabur atau pihak yang berminat melalui model crowdfunding dan P2P. Dengan menyediakan bimbingan undang-undang dan sokongan, pasukan kami membantu meminimumkan risiko undang-undang, memastikan pematuhan dengan peraturan yang berkenaan, dan mempromosikan kempen pengumpulan dana atau perjanjian pinjaman yang berjaya.

Penting untuk klien ambil maklum bahawa platform ekuiti crowdfunding dan pembiayaan P2P mungkin mempunyai keperluan dan batasan tertentu berdasarkan bidang kuasa di mana mereka beroperasi. Kami akan menyesuaikan nasihat dan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan unik dan persekitaran pengawalseliaan setiap pelanggan, dengan memperoleh peluang yang optimum untuk pengumpulan dana atau pembiayaan yang berjaya melalui model alternatif ini.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :